01
09

Tiến độ Cát Tường Phú Sinh 01-09-2016

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-2

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-3

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-4

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-5

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-6

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-7

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-8

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-9

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-10

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-11

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-12

 

 

 

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-14

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-15

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-16

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-17

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-18

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-18

 

pho-thuong-mai-hung-phat-01-09-2016-19